Jazykové zkoušky

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Zkouška Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (certifikát Nizozemština jako cizí jazyk) je mezinárodní zkouška, kterou na žádost nizozemsko-vlámského ministerského výboru každoročně sestavuje pracovní tým CNaVT při Katolické univerzitě v Lovani (Belgie) a Amsterdamské univerzitě (Nizozemí). Na katedře nederlandistiky FF UP v Olomouci připravujeme studenty na následující čtyři profily:

PTIT – „turistický profil“, základní úroveň – Common European Framework of Reference úroveňA2,
PMT – „spo­lečenský profil“, střední úroveň spíše zaměřena na běžné použití – CEFR úroveň B1,
PPT – „praktický profil“, střední úroveň zaměřena na podnikatelskou sféru – CEFR úroveň B2,
EDUP (dříve PAT) – „akademický profil“, nejvyšší úroveň – CEFR úroveň C1).
Zkouška prověřuje schopnost pochopit psaný a mluvený text (pasivní znalosti) a rovněž schopnost samostatně psát a mluvit (aktivní znalosti). Potřebná je odpovídající znalost nizozemštiny. Zkoušky CNaVT se konají vždy v květnu, od r. 1993 mj. i na Univerzitě Palackého - jako první univerzitě na Moravě. V rámci letního semestru katedra nabízí jazyková cvičení, která se zaměřují na přípravu studentů ke  zkoušce CNaVT ve výše uvedených profilech.
Podrobnější informace najdete na http://www.cnavt.org/main.asp